Ľudia

JUDr. Štefan Detvai

JUDr. Štefan Detvai

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde promoval v roku 1969 a kde získal aj titul Juris doctor.

Po skončení štúdia nastúpil pracovať ako advokátsky koncipient (čakateľ) v Krajskom združení advokátov v Bratislave, kde neskôr v rokoch 1972 až 1990 pôsobil ako advokát.

V roku 1990 viedol komisiu pre prípravu nového zákona o advokácii. V rokoch 1990 až 2010, po opakovanom znovuzvolení, zastával funkciu predsedu Slovenskej advokátskej komory. V priebehu výkonu funkcie predsedu Slovenskej advokátskej komory bol zároveň jedno volebné obdobie aj členom Súdnej rady SR a bol členom Vedeckých rád Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Právnickej fakulte Univerzity v Trnave.

Právne služby poskytuje v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, občianskeho práva, trestného práva pokiaľ ide o prípady súvisiace s podnikaním, pracovného práva, práva cenných papierov, zmenkového a šekového práva, energetiky a dopravy.

Zároveň je členom Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave.

JUDr. Juraj Gabriško

JUDr. Juraj Gabriško

Po úspešnom ukončení štúdia práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pokračoval v štúdiu na Univerzite v Cambridge a dosiahol diplom anglického práva a práva Európskej únie.

V roku 2009 získal titul Juris doctor.

Už počas štúdia vykonával profesionálnu prax v renomovanej slovenskej právnickej kancelárii u Dr. Čarnogurského.

V DLMU pôsobí od roku 2006, pričom od roku 2021 ako partner. Zaoberá sa prioritne obchodným ako aj občianskym a pracovným právom. Má dlhoročné skúsenosti s právom nehnuteľností, zdravotníckym právom a právom duševného vlastníctva v spojitosti s IT právom, právom cenných papierov, finančným a bankovým právom. Zúčastňoval sa viacerých projektov vstupu zahraničného investora na územie Slovenska, due dilligence, akvizície na medzinárodnej úrovni, verejného obstarávania v oblasti energetiky, poradenstva zahraničným bankám, ako aj akvizície alebo financovania veľkých realitných projektov, poradenstva nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti a poradenstva nadnárodnej telekomunikačnej spoločnosti. Pravidelne poskytuje právnu pomoc zahraničným klientom (najmä nemeckým, rakúskym, francúzskym, maďarským a belgickým).

V súčasnosti poskytuje právne služby viacerým slovenským i zahraničným nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim v oblasti energetiky, poskytovania leasingu a automobilového priemyslu, zdravotníctva, biotechnológií, IT a podnikateľského poradenstva, ako aj viacerým realitným kanceláriám a developerom.

Mgr. Jakub Malý

Mgr. Jakub Malý

Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Počas štúdia pôsobil ako právny asistent od roku 2005. Ako súčasť tímu DETVAI LUDIK MALÝ pôsobí od roku 2008, od roku 2014 ako partner.

Radí klientom v oblasti automobilové priemyslu a ťažkého priemyslu, zdravotníctva a farmácie, bankovníctva a financií. Vo svojej praxi sa mimo iné sústredí na problematiku bankového a nebankového financovania podnikov, fúzií a akvizícii (M&A), poisťovníctva, pracovného práva, odmeňovania a zamestnaneckých systémov spoluúčasti. Úspešne zastupoval klientov vo viacerých vysokoprofilových súdnych sporoch.

Je členom Slovenskej advokátskej komory a viacerých medzinárodných organizácií združujúcich advokátov: DACH - Europäische Anwaltsvereinigung, ABA - American Bar Association, IPBA - Inter-Pacific Bar Association.

Pôsobí ako člen dozornej rady spoločnosti pôsobiacej v petrochemickom priemysle a predseda dozornej rady spoločnosti pôsobiacej v oblasti dopravnej infraštruktúry.

V rámci pro bono aktivít radí viacerým združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách.

VYKROČTE. STOJÍME PRI VÁS.